« Върни се назад Публикувано на 11.02.2014 / 10:32

ЗEМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО ПРОДЪЛЖАВА ДА МОТАЕ ПРОВЕРКАТА ЗА „ПАМПОРОВО“

 

Министерство на земеделието и храните шести месец продължава да бави проверката за ползването на държавни гори и земи от „Пампорово“ АД, което е собственост на банкерката Цветелина Бориславова. От министерството признават за забавянето, като го обясняват с факта, че „изисканата информация е доста и трябва да бъде прецизно подбрана“, като същевременно два пъти удължават срока й.

Те трябва още и да обяснят за договорите между министерството и дружеството за продажба на територии от горския фонд, кои и колко от имотите, които се ползват са с учредени права или нямат такива. Освен това кои от горските територии, които „Пампорово“ АД ползва за изграждане на писти и лифтове са с променено преназначение. Земеделското министерство трябва да посочи още колко държавни и общински имоти ползва дружеството за своята дейност и как са уредени отношенията между страните – наем, закупуване, безвъзмездно ползване.

През ноември м.г. проверка на Изпълнителната агенция по горите в курорта Пампорово установи, че лифтът до връх Снежанка е построен незаконно, като е осъществена и нерегламентирана сеч за разширяване на писти. Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ установи незаконен строеж на лифт „Двата моста“ в Пампорово в землището на село Стойките, без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж. На „Пампорово“ АД е съставен акт No II-1/7.11.2013, с който са образувани административни производства за спиране на строителството и за премахване навече изградените съоръжения и обекти, но той още не е влезнал в сила. Изпълнителна агенция по горите установи, че във връзка с този строеж са изсечени немаркирани дървета в рамките на около 10 декара. „Пампорово“ АД е построило и ползва 62 оръдия да изкуствен сняг и обслужващата ги помпена станция.

„На 30.03.2011 г. Регионална дирекция за Национален строителен надзор-Южен централен район е извършила проверка и съставила констативен протокол №57, в който установява, че Пампорово АД ползва построени от тях съоръжения за изкуствен сняг в нарушение на закооустановения ред по реда на Закона за устройство на територията. Въз основа на този акт началникът на сектора в Смолян, при РДНСК, Южен централен район е издал заповед, с която забранява ползването на съоръженията за изкуствен сняг и достъпа до строеж. Определен е срок за доброволно изпълнение на заповедта.

През септември 2011 Административният съд – Смолян потвърждава, че няма издадени строителни книжа за изграждането на “Съоръжението за изкуствен сняг” и няма проведена процедура пред ДНСК по въвеждането му в експлоатация. Съоръжението преминава през земи от Държавен поземлен фонд и Държавен горски фонд, за които Пампорово АД няма документ за обственост. С това съдът потвърждава, че заповедта за забрана ползването на съоръжението, е издадена правилно.

Сдружение „Синята планета“

Пейо Майорски, председател

«